Leszek Rychlik i współautorzy (głównie z Uniwersytetu w Lizbonie, Portugalia) zbadali średnie różnice w behawiorze, a także międzyosobnicze zróżnicowanie behawioru w wiejskich i miejskich populacjach ryjówek należących do dwóch gatunków różniących się historią życia i czasem od ich synurbanizacji: Sorex araneus o szybkim tempie życia i Crocidura russula o powolnym tempie. Zgodnie z przewidywaniami, miejskie ryjówki obu gatunków były odważniejsze niż wiejskie, choć nie bardziej agresywne. Ponadto populacje miejskie wykazywały większe międzyosobnicze zróżnicowanie zarówno pod względem śmiałości, jak i agresji. Wszystkie różnice były mniejsze u S. araneus niż u C. russula, prawdopodobnie ze względu na ich ogólnie odważniejsze zachowanie się i krótszy czas jaki upłynął od synurbanizacji. Duże różnice behawioralne między osobnikami w populacjach miejskich mogą umożliwiać im lepsze radzenie sobie z różnymi i ciągle zmieniającymi się wyzwaniami dla zwierząt żyjących w miastach.

Artykuł jest dostępny tu: https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2022.02.012