W Instytucie prowadzimy badania naukowe obejmujące problemy wchodzące w zakres takich dyscyplin jak biologia, ekologia i ochrona środowiska. Nasza działalność koncentruje się zarówno na opisywaniu różnorodności biologicznej jak i na wyjaśnianiu mechanizmów i procesów biologicznych. Główne nurty badawcze podejmowane przez pracowników i doktorantów to:

 1. ekologia populacyjna, behawioralna i ewolucyjna zwierząt, np. wybiórczość środowiskowa, dynamika populacji, modelowanie nisz ekologicznych, komunikacja dźwiękowa i wizualna, informacja socjalna, dobór płciowy i jego genetyczne podstawy, ewolucja genów MHC;
 2. ekologia roślin i zbiorowisk roślinnych, np. antropogeniczne przekształcenia flory i roślinności, struktura i dynamika fitocenoz leśnych, struktura krajobrazów roślinnych;
 3. ekologia ekosystemów wodnych i torfowiskowych, np. dynamika populacji fito- i zooplanktonu, struktura zbiorowisk makrofitów, aspekty środowiskowe toksyczności glonów, analizy gradientów środowiskowych, wpływ eutrofizacji na funkcjonowanie zbiorników wodnych;
 4. interakcje biotyczne, np. (i) między endofitycznymi grzybami, roślinami i muchówkami, (ii) między pasożytami roślin i zwierząt, ich żywicielami i przenoszonymi przez nie patogenami, (iii) analiza ko-ewolucji między pasożytami i ich żywicielami, (iv) wpływ wielkoskalowych zaburzeń ekologicznych na procesy populacyjne i interakcje międzygatunkowe;
 5. taksonomia (również molekularna), systematyka i filogeneza roślin i zwierząt;
 6. biogeografia i bioróżnorodność wybranych taksonów roślin i zwierząt w skali światowej;
 7. naukowe podstawy ochrony przyrody i środowiska.

Nasza działalność dotyczy również aspektów z zakresu badań stosowanych, takich jak:

 1. aktywna ochrona gatunków i siedlisk;
 2. entomologia i akarologia stosowana;
 3. monitoring środowiska;
 4. monitoring ziaren pyłku i zarodników grzybów unoszących się w powietrzu Poznania: określanie czasoprzestrzennej zmienności stężenia alergenów i wyznaczanie czynników środowiskowych odpowiedzialnych za tę zmienność;
 5. ocena stanu ekologicznego wód powierzchniowych;
 6. strategie ochrony i rekultywacji zbiorników wodnych i rzek.