Artykuł autorstwa Renaty Dondajewskiej, Anny Kozak i Ryszarda Gołdyna, przy współpracy Joanny Rosińskiej (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) ukazał się w Science of the Total Environment. W publikacji opisano rezultaty działań ochronnych i rekultywacyjnych zastosowanych dla płytkiego jeziora Konin, położonego w dolinie rzeki Obry (Polska zachodnia). Po raz pierwszy udokumentowano podczas kilkuletnich badań brak skuteczności tzw. efektywnych mikroorganizmów w procesie rekultywacji jezior. Zainicjowały one niewielkie zmiany w ekosystemie (rozkład materii organicznej, zmiany w strukturze fitoplanktonu), lecz nie wyeliminowały zakwitów sinicowych. Ich występowanie w dalszym ciągu eliminuje jezioro z rekreacyjnego wykorzystania.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719300786

 

Ryszard Gołdyn, Piotr Domek i Renata Dondajewska wraz ze współpracownikami (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Wydział Chemii UAM) opublikowali w Science of the Total Environment artykuł dotyczący wpływu ścieków deszczowych dopływających do niewielkiej rzeki i położonego na niej zbiornika na występujące w tych ekosystemach wodnych makrobezkręgowce bentosowe. Udowodniono silne oddziaływanie ścieków zarówno na liczebność, jak i biomasę organizmów bentosowych, co wynikało z zanieczyszczenia wód m. in. przez metale ciężkie. Do szczególnie wrażliwych należeli przedstawiciele Ephemeroptera, Trichoptera i Mollusca, szczególnie na stanowiskach położonych w obrębie zbiornika, zaś do bardziej odpornych grup – Oligochaeta oraz Chironomidae. Na stanowiskach rzecznych oddziaływanie ścieków deszczowych było mniej wyraźne, lecz także zauważalne, co wskazuje na potrzebę dodatkowe oczyszczania tego typu ścieków przed ich wprowadzaniem do wód powierzchniowych.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717337610