Leszek Rychlik (Zakład Zoologii Systematycznej, Instytut Biologii Środowiska UAM) i Krzysztof Kowalski (obecnie Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) opublikowali w czasopiśmie Toxins (Q1 w Zoology) artykuł przeglądowy o ewolucji i ekologicznych funkcjach jadowitości ssaków z rzędu owadożerów (Eulipotyphla), do którego należy większość współcześnie znanych ssaków jadowitych. Autorzy przedstawiają przegląd aktualnych wiadomości na temat jadów owadożerów i omawiają, w jaki sposób jady te mogły wyewoluować pod wpływem nacisków ekologicznych związanych z wysokim tempem metabolizmu, pozyskiwaniem pożywienia, interakcjami ekologicznymi, obroną i ochroną. Nakreślają sześć wzajemnie nie wykluczających się funkcji jadu: polowanie na zdobycz, gromadzenie zapasów pokarmu, trawienie pokarmu, ograniczanie konfliktów wewnątrz- i międzygatunkowych, unikanie ryzyka drapieżnictwa, broń w konkurencji wewnątrzgatunkowej. Przedstawiają również kilka hipotez wyjaśniających, dlaczego mimo tak wielu potencjalnie korzystnych funkcji, jadowitość jest rzadka nawet wśród owadożerów.

Artykuł jest dostępny tu: https://doi.org/10.3390/toxins13030231